Rechtsbijstand / bemiddeling

Conflictsituaties

Recht hebben is één, maar uw recht krijgen is lang niet altijd vanzelfsprekend. Laat een conflict waarin u (mogelijk) verzeild raakt, niet uitmonden in een langslepende kwestie, los het zo snel mogelijk op. Een doortastende en zorgvuldige aanpak in een vroeg stadium kan vaak lange procedures en extra hoge kosten voorkomen.

Waarin onderscheidt Energy Engineering zich als het om uw recht gaat?

Energy Engineering beschikt over zowel juridische als technische kennis en over ruime (proces)ervaring in het recht. Hierdoor kunnen wij aan de hand van uw situatie een adequate analyse maken en u van een goed advies voorzien. Daarbij vertalen wij de complexiteit van techniek, wetgeving en jurisprudentie naar helder en begrijpelijk Nederlands, waardoor uzelf voor een praktisch traject kunt kiezen.

Bemiddeling/onderhandeling of procederen?

De praktijk leert dat nog al wat geschillen zijn op te lossen door bemiddeling/onderhandeling. Energy Engineering kan voor u bemiddelen/onderhandelen, uiteraard binnen het met u besproken kader, om zodoende tot een conveniërende oplossing te komen.

Soms rest weinig anders dan in rechte een beslissing omtrent uw geschil te vragen, hetzij via de (civiele of bestuurs-) rechter, hetzij via arbitrage/geschillencommissie. In dergelijke procedures kan Energy Engineering u juridisch bijstaan en u vertegenwoordigen. Vanzelfsprekend zenden wij dan de door ons geconcipieerde processtukken voor commentaar aan u toe, voor ze worden ingediend.

Beter voorkomen dan genezen. Energy Engineering kan voor u (rechts)bijstand verlenen in de voorbereidingsfase, denk hierbij aan vooronderzoek en het opstellen van (juridische) stukken. Bijvoorbeeld: subsidievraagstukken, perikelen terzake Algemene Voorwaarden (battle of forms), UAV, DNR, RVOI e.d.

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. >>>>